Verantwoording

Deze site is gemaakt voor LTVH liefhebbers door LTVH liefhebbers. Bij het ontwerpen van de vormgeving en het schrijven van de artikelen is getracht zorgvuldig te werk te gaan. Toch kan het voorkomen dat de berichtgeving niet volledig of niet geheel juist is. Indien u onvolkomenheden tegenkomt, dan nodigen wij u van harte uit dit aan ons te melden.

 

Aansprakelijkheid

Ondanks de gebruikte zorgvuldigheid kan de beschikbaarheid, volledigheid en juistheid van de gegevens niet worden gegarandeerd. LTVH aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of het verrichten van handelingen naar aanleiding van de op deze internetpagina verstrekte informatie. Ook aanvaardt LTVH geen aansprakelijkheid voor het niet beschikbaar zijn van deze internetpagina. LTVH garandeert niet dat deze internetpagina of de server waarop deze internetpagina ter beschikking wordt gesteld vrij is van virussen.

 

Deze site wil een communicatiemiddel zijn voor leden, trainer, bestuur en commissies van LTVH en een ieder die zich daarbij betrokken voelt. Dit hebben wij vormgegeven door op deze site functionaliteiten aan te bieden waarmee voornoemde groepen, zelf vorm en inhoud kunnen geven aan deze site, bijvoorbeeld door het plaatsen van meldingen in het gastenboek of het zelf plaatsen van video's en artikelen op de site. Ondanks de door ons genomen maatregelen en onze continue zorg en aandacht voor deze site, kan de site op enig moment inhoud bevatten die onjuist of onvolledig is, of inhoud bevatten die als kwetsend of aanstootgevend kan worden ervaren. Gezien het interactieve karakter van deze site en gezien het feit dat deze site wordt onderhouden door vrijwilligers in hun vaak spaarzame vrije tijd, kunnen wij daar geen aansprakelijkheid voor aanvaarden. Alleen de plaatser van die betreffende informatie achten wij daarvoor aansprakelijk. Wel kunt u van ons verwachten dat wij alles in het werk zullen stellen om onjuiste of onvolledig informatie zo snel mogelijk te corrigeren, kwetsende of aanstootgevende inhoud zo snel mogelijk van de site te verwijderen en dat wij maatregelen zullen nemen om dit in de toekomst te voorkomen, echter zonder het interactieve karakter van de site aan te willen passen.

 

Portretrecht

LTVH maakt van veel van haar activiteiten foto’s en video-opnames. Deze worden door de vereniging uitsluitend gebruikt voor interne doeleinden zoals verstrekking aan de eigen leden, gebruik voor nieuwsbrieven, de verenigingswebsite, flyers, posters etc. LTVH verstrekt deze foto’s niet aan derden. Indien u bezwaar heeft tegen dit interne gebruik kunt u contact opnemen met het bestuur.

 

Inhoud en Informatie doorgelinkte sites

Verwijzingen en links naar andere internetpagina's zijn slechts opgenomen ter informatie. De inhoud van deze andere internetpagina's staat niet onder controle van LTVH en wordt niet onderschreven. LTVH is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de in deze andere internetpagina's opgenomen informatie.

 

Toestemming gebruik informatie en foto's op deze site

Het is zonder voorafgaande toestemming toegestaan  materialen te printen of te downloaden voor niet-commerciële, informatieve en persoonlijke doeleinden. Het is niet toegestaan materialen of een gedeelte van materialen van deze internetpagina te verveelvoudigen, verkopen, op te slaan in gegevensbestanden zonder voorafgaande toestemming van LTVH. Ook is het niet toegestaan beeldmateriaal en foto's te gebruiken voor externe doeleinden. Al het materiaal dat ter beschikking wordt gesteld aan LTVH wordt automatisch eigendom van de vereniging LTVH.